Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Sofiee

Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy Sofiee dostępny pod adresem internetowym www.sofiee.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Jeśli inaczej nie zastrzeżono, niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Każdy Klient dokonujący zakupu Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej;
 • minimalna zalecana rozdzielczość ekranu: 320×568 px;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz innych osób. W Sklepie Internetowym obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:

Sprzedawca – Iwona Jóźwik, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Iwona Jóźwik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,NIP 9512063215; REGON 363304925; adres: ul. Albatrosów 18b/10, 05-500 Piaseczno, adres poczty elektronicznej: bysofiee@gmail.com, tel. 602 857 339.

dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

Koszyk – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie Towarów oraz określenie sposobów dostawy i płatności;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające ze Sklepu Internetowego;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);

Konto – oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach;

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna, która umożliwia Klientom zapoznanie się z informacjami, w tym informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) pochodzącymi od Sprzedawcy, wysyłanymi Klientowi drogą elektroniczną;

Towar – rzecz ruchoma dostępna Klientowi w Sklepie Internetowym;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Sofiee;

termin realizacji Zamówienia – termin obejmujący czas przygotowania Towaru do wysyłki przez Sprzedawcę wskazany w pkt 7 Regulaminu oraz czas dostawy, w którym przewoźnik dostarczy zamówiony Towar Klientowi;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

usługa elektroniczna – usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), umożliwiająca nabycie Towarów poprzez Koszyk, założenie Konta lub otrzymywanie Newslettera;

Zamówienie – deklaracja woli Klienta składana za pomocą formularza zamówienia poprzez Koszyk zmierzająca do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.

Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest po założeniu i zalogowaniu się na Konto lub bez logowania.

Założenie Konta wymaga od Klienta wypełnienia Formularza Rejestracji poprzez wprowadzenie wymaganych danych: imienia i nazwiska lub firmy oraz adresu poczty elektronicznej e-mail. W ramach zakładania Konta Klient samodzielnie ustala swoje hasło, natomiast adres poczty elektronicznej e-mail Klienta stanowi jego login.

Założenie Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkbox’ów), Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego.

Utworzenie Konta jest możliwe również w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox’a).

Konto jest przypisane do indywidualnego Klienta. Klient ma prawo do założenia tylko jednego Konta.

Konto dostępne jest dla osoby, która zaloguje się na nim podając swój login i hasło. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego loginu i hasła do Konta w poufności.

Usługa Konto świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta bez podania przyczyny. W tym celu Klient powinien wysłać do Sprzedawcy stosowne żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bysofiee@gmail.com

Składanie Zamówienia w Sklepie Internetowym

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest bez konieczności zakładania Konta. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza zamówienia poprzez wprowadzenie danych koniecznych do jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się następujące dane: imię i nazwisko lub firmę, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania / lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami również numeru NIP.

Złożenie Zamówienia wymaga zaakceptowania przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkbox’ów), Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

W celu złożenia Zamówienia Klient, na stronie Sklepu Internetowego, wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz dodaje go do Koszyka. Następnie, Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób i formę płatności z dostępnych na stronie Sklepu Internetowego możliwości. Po dokonaniu weryfikacji wprowadzonych danych oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, Klient zaznacza opcję „Potwierdzam zakup”, która oznacza, że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.

Usługa elektroniczna w postaci korzystania z Koszyka świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy (ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta albo z chwilą zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Koszyka).

Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawi fakturę. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Koszyka zgodnie z pkt 3 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, potwierdza jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji. W tym celu Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub w ramach zakładania Konta adres poczty elektronicznej e-mail, w której to wiadomości potwierdza otrzymanie Zamówienia, przyjęcie go do realizacji oraz zawarcie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „SPAM” w swojej skrzynce e-mailowej, a w przypadku braku wiadomości w tej zakładce – o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: bysofiee@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 602 857 339.

Klient jest informowany przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia poprzez swoje Konto lub przez e-mail.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży dodatkowo zostaje utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

Ceny i promocje

Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena brutto nie obejmuje kosztów przesyłki.

Sprzedawca może na bieżąco dokonywać zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Wszelkie zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Sklepu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich opublikowaniem.

Sprzedawca może uzależnić skorzystanie z akcji promocyjnej od podania specjalnego kodu promocyjnego, posiadania Konta lub przynależności do konkretnej kategorii Klientów. Z akcji promocyjnej mogą być również wyłączone pojedyncze Towary lub kategorie Towarów. Informacje na temat warunków akcji promocyjnej zawarte są w opisie Towaru lub regulaminie promocyjnym.

Płatność za Zamówienie

1.Płatność za realizację Zamówienia następuje w jednej z poniższych form:

 • przelewem tradycyjnym przed dostawą Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy: 83 2490 0005 0000 4530 3789 0474
 • poprzez system płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Przelew online

BLIK

2.Klient, który wybrał jako formę płatności płatność online lub płatność przelewem tradycyjnym zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówiony Towar najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconego w tym terminie Zamówienia, za uprzednim mailowym poinformowaniem Klienta.

Koszty i terminy dostawy

Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są udostępnione na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej kosztów dostawy, a także w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Towaru przez Klienta w siedzibie Sklepu Internetowego jest bezpłatny.

Zamówione Towary mogą zostać dostarczone Klientowi w następujący sposób:

 • przesyłką kurierską;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • do Paczkomatów Inpost;
 • do punktu odbioru Orlen Paczka
 • do punktu odbioru DPD

Dostawy Towarów zamówionych w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Klient chciałby, aby dostawa dokonana została poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, warunki dostawy zostaną ustalone z Klientem indywidualnie.

Termin wysyłki Zamówienia jest zależny od dostępności danego Towaru i każdorazowo wskazany w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od zaksięgowania się środków na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, bądź od pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznych bądź kartą płatniczą.

Do terminu wysyłki Zamówienia należy doliczyć czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika, który nie powinien przekroczyć 2-3 dni roboczych. Sprzedawca nie ma wpływu ani nie jest odpowiedzialny za czas dostawy Zamówienia do Klienta przez przewoźnika.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówionego Towaru Sprzedawca informuje Klienta o dostępności Towarów do odbioru w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Kalkulacja zawierająca wszystkie koszty Zamówienia przekazana zostanie Klientowi do akceptacji przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

Newsletter

Usługodawca może świadczyć na rzecz Klientów usługi w postaci wysyłki Newslettera.

Klient może zapisać się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox’a) przy składaniu Zamówienia lub w oznaczonym miejscu na stronie Sklepu Internetowego.

Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym momencie zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: bysofiee@gmail.com lub poprzez kliknięcie stosownego linku w treści wiadomości zawierającej Newsletter.

Reklamacja Towaru

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny za Towar;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • zażądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad;
 • zażądać usunięcia wady Towaru.

Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, w szczególności:

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bysofiee@gmail.com

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, w tym w drodze korespondencji e-mail.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę, w tym Umowę Sprzedaży, na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 11.9 i 11.10 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie i w dowolny sposób, np.

pisemnie na adres: Sofiee Iwona Jóźwik, ul.Albatrosów 18b/10,05-500 Piaseczno;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bysofiee@gmail.com

poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

3.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Paczkomat MMK01N, tel. 602 857 339, email bysofiee@gmail.com bądź: Iwona Jóźwik, Leśniewo 2, 06-425 Karniewo.

9.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.Klient zobowiązany jest ponieść następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy:

11.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;

12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest usługa, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy; kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (odzież spersonalizowana, szyta z uwzględnieniem uzgodnionych z Klientem zmian w odniesieniu do modelu standardowego, szyta na miarę).

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca podejmuje działania niezbędne w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego i bez zbędnej zwłoki usuwa nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, np.:

zmiany przepisów prawa;

zmiany sposobów płatności i dostaw;

zmiany sposobu świadczenia usług z uwagi na wymagania techniczne albo technologiczne itp.

W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym na podstawie Regulaminu zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym uprawnień Klienta z tym związanych zawarte są w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego Sofiee.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1219 ze zm.), a dla Umów Sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 683 ze zm.).

Opinie w sklepie internetowym

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Iwona Jóźwik
ul. Albatrosów 18b/10, 05-500 Piaseczno
adres e-mail: bysofiee@gmail.com

 • Ja …………………………………………………………… niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Data zawarcia umowy()/odbioru() …………………………………………………………………………………………………………..
 • Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………
 • Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

Shopping Cart